Kontroll

Brandskyddskontroll ska ske på eldstäder som är i bruk och med de intervall som Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) har bestämt. Läs mer på MSB.

Ansvar

Samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunen ansvarar för att brandskyddskontroll utförs. Vi på Öviks Sotningsdistrikt AB utför brandskyddskontroller på uppdrag av kommunen. Läs mer på Örnsköldsviks kommun.

Vad vi gör

Samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunen ansvarar för att brandskyddskontroll utförs. Skorstenfejarmästaren och vår personal i Öviks sotningsdistrikt AB utför brandskyddskontroller på uppdrag av kommunen.

Brandskyddskontrollen ska upptäcka fel och brister i anläggningen för att undvika skador till följd av brand. Kontrollen innebär en prövning av att den enskilda anläggningens funktion och egenskaper från brandskyddssynpunkt i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk.

Avgifterna för sotning och brandskyddskontroll baseras på den taxa som kommunen har beslutat. Avgiften består dels av fasta kostnader för olika sobjekt/eldstäder, dels en grundavgift som är beräknad som en genomsnittlig avgift för sotningsdistriktet och täcker kostnader för sotarens inställelse. Genom att planera arbetet så att ett område görs klart åt gången, hålls kostnaderna ner. Det är därför som du själv inte kan, till samma låga kostnad, bestämma dag och tid för sotarens besök.

Inför besöket

Ditt hem är brandskyddskontrollantens arbetsplats och är då beroende av din hjälp för att kunna göra sitt jobb. När du får meddelande om att brandskyddskontrollanten ska komma är det bra om du hjälper oss med följande:

  • Skorstenen ska vara åtkomlig för besiktning i hela sin sträckning även på vinden.
  • Ställ upp stegar och kontrollera att takskyddsanordningar är väl underhållna.
  • För en säkrare arbetsmiljö vintertid, skotta fram stegarna och sanda om det är halt.
  • Eldning kan ej ske under kontrollen.